ПЕЛЕТИ

Пелетите са екологично гориво, получено чрез пресоване на биомаса (слама, сено, дървесина, слънчогледови люспи, костилки и т.н.) без слепващи субстанции.
При горенето пелетите не отделят черен дим, сажди или вредни оксиди (SO2, N2О2 и т.н.), а нивата на сяра, арсен, кадмий и т.н. са незначителни. Благодарение на това, остатъчната пепел от процеса на горене би могла да се използва като екологична тор в селското стопанство. Нещо повече, при горенето си, пелетите отделят точно толкова въглероден диоксид, колкото преди това е бил преработен по време на жизнения цикъл на растението. В този смисъл пелетите са неутрално към въглеродния двуокис гориво и не променят баланса на парникови газове в атмосферата. Сравнени с брикетите, въглищата и дървата за огрев, пелетите са много компактни (диаметър 6-8 мм./дължина 3-4 см.) и не създават трудности при съхраняването и транспортирането им. Високата им плътност гарантира запазването на тяхната форма. Голямо удобство при ползването им за отопление е това, че отоплителните системи на пелети позволяват автоматично дозиране на подаваното гориво. Това спомага за плавното регулиране на температурата в отопляваните помещения, без да се налага допълнителна намеса от страна на потребителя. Ниското пепелно съдържание води до минимални усилия при поддръжката на отоплителните системи и се свежда главно до допълване на бункера с пелети.
Отоплението с пелети добива все по-голяма популярност.
От всичките енергоизточници само въглищата и дървата за огрев са по-евтини от дървесните пелети, но голямото неудобство при тях е липсата на всякаква възможност за автоматизиране на процеса на отопление. От своя страна, отоплението с течни горива, електроенергия, природен газ е значително по-скъп начин за отопление в сравнение с пелетите.


ВИДОВЕ

Според вида на биомасата за производство на пелети, се обособяват две основни групи пелети:
дървесни пелети  - изработват се от дървесни стърготини
агро пелети – изработват се слама, сено, слънчогледови стебла или люспи, царевични стебла, костилки и други остатъчни продукти от селското стопанство.
Основната разлика между двата вида е в показателя за пепелност. Докато при дървесните пелети той е в рамките на 1%, при агро пелетите е около 2-6%. Агро пелетите съдържат и негорими силикати, откъдето идва необходимостта горелките за агропелети да са самопочистващи.
 
При останалите технически показатели няма съществена разлика между дървесните пелети и агро пелетите.